22.1.11

மரம் (மகிழ்ச்சியை) வளர்ப்போம்..!!

மழை வேண்டி
மனம் வருந்தி
மாற்றானிடம் (இறைவனிடம்)
மண்டியிடும் மானிடா..!!
மரம் வளர்த்து..!!
மண்ணை காத்து..!!
மழை வரவழைத்து..!!
மகிழ்ச்சியை உன் வசமாக்கு
மானிடா..!!

No comments:

Post a Comment

உங்களின் மேலான கருத்துகளுக்காக காத்திருக்கிறேன்..!